Устойчиво развитие

Légende ci-dessous
Устойчиво развитие

НАШИЯТ ПОДХОД В ЕКО-ДИЗАЙНА

01_Conception

Директно от фазата на създаване на модела, нашите инженери търсят начин да минимизират влиянието на автомобила върху околната среда във всеки един момент от жизнения му цикъл.

Намаляването на емисиите CO2 е ключова препоръка. За да се достигне тази цел, ние предприемаме действия в няколко направления, включително контрол върху теглото, ефективността на двигателите и подобряване на аеродинамичността. Чрез поставяне на акцент върху ефективните и надеждни решения за всеки отделен пазар, ние се стремим да се впишем в глобалния отговор на парниковия ефект.
Технологии на бъдещето
Нашите инженери работят активно върху технологическите решения, които да направят пробив в прогреса на природосъобразните автомобили. Внедряването на системата Stop & Start през 2010 г., на хибридните решения от 2011 г. и представянето на автомобилите с нулеви емисии, позволяват на Citroën да затвърди позицията си в сегмента на хибридните автомобили с ниски СО2 емисии.
Ресурси и рециклиране
Докато работим за намаляването на консумацията на гориво и понижаването на емисиите на СО2, както и на други замърсявания, нашата политика на еко-дизайн се стреми към оптимизацията на използването на природни ресурси чрез внимателно избиране на материалите, използвани за създаването на нашите автомобили. Също така се целим в редуциране на потенциалното въздействие на излезлите от употреба превозни средства върху околната среда чрез промотиране на рециклирането.
Пример: C3 Picasso
От 170-те кг полимери, които се съдържат в новото C3 Picasso (без гумите), почти 11% са “зелени” материали. Този термин покрива три различни типа материали:
– рециклирани материали;
– естествени материали, като дървесни и растителни влакна;
– биоматериали, полимери, произведени с възобновяеми ресурси, а не от нефтохимичния сектор.
По този начин естествените влакна се използват за създаването на задните таблички, облицовката на багажника или панелите на вратите. Рециклирана пластмаса от автомобилната индустрия се използва като суровина, от която се правят калниците.

ЗАВОДИ СЪС СЕРТИФИКАТ ISO 14001

02_Fabrication

Всички наши производствени обекти имат екосъобразна система на управление, базирана на ISO 14001. Този международен стандарт поставя глобално призната норма за ръководство и организация.

Процесът на сертификация започва преди повече от 10 години и до момента е достигнал етап на зрялост във всички наши заводи, всеки от които има сертификат ISO 14001 от края на 2007г. Този стандарт, въведен през 1996 г., изисква от производителите да въведат системи за следене, контрол и измерване на влиянието на процесите върху околната среда. За приложението му е необходимо и провеждането на съответното обучение на целия персонал.
Автомобилната индустрия обхваща набор от дейности като леене, механична обработка, монтаж на тялото, обработка на повърхностите, боядисване и финално сглобяване. Въпреки, че съоръженията за извършването на тази дейност не представляват “висок риск за околната среда” (както е посочено в т. нар. европейска директива Soveso от 1996 г.), експлоатацията им причинява серия въздействия, които се стремим да контролираме:
1) Кабините за боядисване: от 1995 г. ние елиминираме повече от половината от летливите органични съединения, произведени от разтворителите.
2) Леярни: използвайки модерна технология и оборудване (плазмена горелка) и развивайки контролните системи, ние осезаемо намаляваме емисиите на прах.
3) Консумацията на вода: пестенето на вода е ключова цел за всички наши индустриални обекти. Тази политика прави възможно намаляването на консумацията на вода при производството на един автомобил чрез фактор 2.5 от 1995 г.
4) 94% от загубите при производство са възобновяеми: нашите фабрики произвеждат около 700,000 тона метални отпадъци годишно, рециклирани за употреба в заводите и леярните. 82% от останалите отпадъци се обработват чрез други възстановителни канали. Цялостното възобновяване на ресурси е 94%.

УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ В СЪРЦЕТО НА МРЕЖАТА

03_Réparation

Мрежата на Citroën е посветена на това, да допринесе автомобилите на Марката да не замърсяват околната среда през целия си живот.

Мрежата на Citroën определя като основни три критерия за управление на въздействието върху околната среда:
– сортиране, за да се възстановяват и сортират автомобилни отпадъци в мрежата чрез оторизирани организации;
– спазване на нормативните уредби, гарантирайки, че мрежата оперира съгласно с националните и европейски регулации;
– проследимост, за да бъдат проследявани отпадъците с цел гарантиране на правилното им рециклиране.
Информираност и отговорност
По време на Автомобилния Салон в Париж през 2008 г., Citroën представя GreenPact. Този нов екологичен подход е създаден за да се подпомогне търговската мрежа на Марката във Франция в координирането с променящото се законодателство и за да се подобри управлението на въздействието върху околната среда (управление на отпадъците, съхранение на химикали, проследимост на излзелите от употреба части и т.н.)…
За да се постигне това, GreenPact използва широка гама от образователни инструменти и насърчава контактите между мрежата и други специализирани участници, като например организации, които събират и рециклират антифриз.
Събиране и управление
В мрежата на Citroën е създадена структура, която следи за събиране и обработка на излезли от употреба автомобили, използвайки отговорни към природата методи повече от 15 години.
Събирането и сортирането на отпадъци, получени при поддръжката и ремонта, се организира в съответствие с методите за управление на излезли от употреба автомобили, създадени във Франция във връзка с GreenPact.

Опазване на околната среда

Още в момента на създаването на проекта за един автомобил се взема под внимание етапа, свързан с незамърсяването на околната среда в края на живота на автомобила и се оценява доколко е възможно намаляването на вредното влияние въху природата. Например: най-ниската точка на резервоара е маркирана физически, за да се улесни изпразването му. Също така, за всеки елемент, който трябва да бъде демонтиран от автомобила, с цел да не се замърсява околната среда, е предвидена гама за демонтаж, създадена предварително от инженерите на Citroën.