Общи Условия Citroen & KARE

Последвайте @citroenbulgaria и @kare_bulgaria и спечелете билети за Автомобилет салон София

РАЗДЕЛ I. ОРГАНИЗАТОР И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА

1. Възложител на Играта е ”София Франс Ауто” АД, ЕИК: 040823148, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. “Ботевградско шосе“ №459, в качеството си на официален вносител на марката Citroen за България, наричан по-долу („Възложител /Citroen”).

2. Организатор на Играта е „Аргент – 2002 ООД“, ЕИК 131015485 със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „България“ 81 А, ет. 5 („Организатор“).

3. Вземайки участие в Играта, участниците декларират, че са запознати с изложените по – долу Официални правила на Играта, приемат ги без забележки и се задължават да ги спазват. Официалните правила се прилагат за целия период на провеждане на Играта. Официалните правила са задължителни за всички участници.

4. Организаторът си запазва правото по всяко време да допълва или променя Общите условия.

РАЗДЕЛ II. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС

1. Играта на Citroen: “Последвайте @citroenbulgaria и @kare_bulgaria и спечелете билети за Автомобилет салон София“ се организира и провежда на територията на Република България. Провежда се чрез официалната страница на Citroen във Instagram на адрес: https://instagram.com/citroenbulgaria?igshid=YmMyMTA2M2Y=

РАЗДЕЛ III. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ И НАЧИН НА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

1. Играта стартира на 30.05.2022 г.(четвъртък) и приключва в 16.00 ч. на 03.06.2022 г. (петък).

2. Организаторът има право да променя сроковете на Играта по предходната точка, като известява за това в Instagram страницата си посочена в т.1 от раздел II от настоящите Общи условия.

3. Участието в Играта не е обвързано с покупка на продукт, предлаган от Възложителя или Организатора.

4. Всеки желаещ да участва в Играта трябва да посети Instagram на Citroen България, посочена в т.1 от Раздел II, и да се запознае с Официалните правила за участие.

5. Участник в Играта е всяко лице, отговарящо на изискванията в настоящите Официални правила, разполагащо с активен профил в платформата www.instagram.com

6. За да участва в Играта, всеки участник трябва да изпълни условията на раздел V. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА по-долу.

7. Участници изпълнили условията по раздел V. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА и участвали в него след изтичане на предварително обявения срок по т.1 от настоящия раздел, няма да бъдат считани за участващи в Играта и няма да участват при разпределение на наградите.

РАЗДЕЛ IV. УЧАСТНИЦИ

1. В Играта могат да участват всички физически лица, на възраст навършени 18 години, с изключение на служителите на Възложителя или Организатора или на техни холдингови или дъщерни дружества, служители на рекламни агенции или дистрибутори на Възложителя, които са професионално свързани с Играта или нейната администрация, както и непосредствени членове на семейството на всички гореспоменати лица (деца, родители, братя и сестри и съпрузи).

2. С участието си, участниците декларират, че имат навършени 18 години. Също така декларират, че имат право валидно и неограничено да извършват всички действия, във връзка с участието в настоящия конкурс. Организаторът може да изисква от участниците да му представят доказателство, че са правоспособни да участват в Играта.

3. Всеки участник може да участва само с един валиден Instagram профил. Дублирани потребителски профили или такива, които са многократно регистрирани от едно и също лице, се считат за невалидни и Организаторът си запазва правото да изтрие регистрацията в Играта впоследствие.

4. Ако действията на участниците противоречат на духа или целта на Играта, Организаторът е в правото си да ги дисквалифицира.

РАЗДЕЛ V. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА

1. За да се включи в Играта, Участникът трябва:
• да посети Instagram страницата на Възложителя по т.1 от раздел II – @citroenbulgaria, използвайки своя профил във Instagram и да последва акаунта;
• да посети Instagram страницата на @kare_bulgaria, използвайки своя профил във Instagram и да последва акаунта.
• В коментарите да отбележи 1 свой приятел с активен акаунт в социалната мрежа Instagram

2. Всеки Участник има право да участва неограничен брой пъти.

4. В тегленето на наградите участват само участници в Играта, изпълнили всички условия предвидени в настоящия раздел.

РАЗДЕЛ VI. НАГРАДИ

1.Наградата в Играта, която може да бъдат спечелена, се предоставя от Възложителя на Играта София Франс Ауто АД и представлява както следва:
1. 2 (два билета) за Автомобилен салон София 2022, които могат да се използват в периода 4 – 12 юни, в работното време на Изложението.

2. Общият брой печеливши в Играта е 5 (петима). Наградите не могат да бъдат заменени с тяхната паричната равностойност.

3. Печелившите ще бъдат обявени в Instagram акаунта @citroenbulgaria, в stories до 2 часа след тегленето.
РАЗДЕЛ VII. УВЕДОМЯВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ И ПРОЦЕДУРА ПО ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

1. Организаторът се задължава в срок до 2 работни дни от изтегляне на печелившия участник да се свърже с победителите на съответния посочен от него профил в Insagram, като Участникът се задължава да върне отговор на Организатора като предостави в лично съобщение във Insagram следните данни: три имена, телефон за връзка.Победителят трябва да предостави и адрес, на който да му бъде изпратена материалната награда, като доставката е за сметка на Организатора. Ако Организаторът не успее да се свърже с победителя или не получи исканата информация в обратна връзка от него два дни след уведомяването му, то победителят губи правото да получи своята награда и тя може да бъде предоставена на следващия по ред изтеглен резервен печеливш.

3. Участници, които използват фалшива онлайн идентичност, създават или са създали фалшиви профили в социалните мрежи с цел повече участия в игри с награди и/или нарушават правилата и механизма на Играта, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление, като губят правото на спечелена награда, в случай че са се класирали за такава.

4. Участия, които не отговарят на предвиденото в настоящите Официални правила, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление. Организаторът си запазва правото да премахва всякакво съдържание, което смята за неподходящо и неуместно поради противоречие с нормативни изисквания, морала или добрите нрави.

5. Всеки участник се съгласява автоматично, ако бъде избран за победител, името му да бъде използвано и публикувано на страницата на Citroen в Instagram по т.1 от раздел II, съобразно РАЗДЕЛ VI. НАГРАДИ.

РАЗДЕЛ VIII. ОТГОВОРНОСТ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

1. Организаторът не носи отговорност за кандидатури за участие, които са се забавили, били са невъзможни или неуспешни в резултат на технически проблеми с комуникационните системи.

2. Организаторът не носи отговорност, в случай че потребителят е предоставил невалидни данни – непълен или неточен телефонен номер, адрес, грешни имена или несъществуващ/деактивиран Instagram профил.

3. Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции при изтичането на срока на Играта или по други подобни поводи.

4. Организаторът не носи отговорност при прекратяване на Играта поради форсмажорни обстоятелства.

5. Организаторът изцяло отговоря за законосъобразното провеждане на Играта.

6. Участниците в Играта носят отговорност спрямо Организатора, Възложителя и всяко трето лице за съответствието с приложимото законодателство на снимковия материал, публикуван или по друг начин използван от Участниците за участие в Играта.

РАЗДЕЛ IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА И COVID-19

1. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това на страницата на Citroen в Instagram по т.1 от раздел II, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата за участие или форсмажорни обстоятелства, като в тези случаи не се дължи компенсация на участниците.

2. Изпълнението на задълженията на Възложителя и на Организатора, съгласно настоящите Общи условия, подлежи на следните събития, всяко от които ще представлява Форсмажорно събитие: война, правителствена наредба или съветнически действия, действия и/или заплахи от тероризъм, гражданско безредие, пожар, наводнение, експлозия, земетресение, пандемия, бедствия, катастрофи или други бедствия, трудови спорове, стачки или заплахи от стачки, ограничаване на транспортните средства и всяка друга причина или обстоятелство извън контрола на това сдружение, което прави незаконно, невъзможно или непрактично да се изпълняват такива задължения. В случай на форсмажорни събития, Възложителят и Организаторът могат да прекратят или да преустановят изпълнението на задълженията си по настоящия договор.

Ако вирусът COVID-19 или свързаните с него опасения, смущения, мерки или ограничения възпрепятстват Организатора или отговорното лице да изпълни някое от задълженията си навреме или изобщо, то Възложителят не носи отговорност за това неизпълнение или забавяне на изпълнението.

РАЗДЕЛ XI. СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

1. Евентуално възникнали спорове между Организатора на играта и участници в нея се решават съобразно настоящите Официални правила и законите на Република България, чрез преговори или в краен случай, при невъзможност да се постигне съгласие, чрез намесата на компетентните органи.
РАЗДЕЛ XII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

1. Организаторът си запазва правото да избира резервен победител, в случай че има съмнения за недобросъвестност и нарушаване на настоящите правила на Играта от страна на участника.

2. С регистрацията си за участие в Играта участниците приемат тези официални правила и се задължават да спазват техните разпоредби.

3. Всички последователи след определения краен срок на Играта, нямат право на участие.

4. Недействителността на отделни текстове от Общите условия на Играта не засяга действителността и приложимостта на останалите условия.

6. Всякакви въпроси във връзка с провеждането и организацията на Играта се изпращат писмено на ОРГАНИЗАТОРА на следния имейл адрес: digital@argent-bg.com На същия имейл адрес могат да се подават жалби и сигнали във връзка с Играта. Анонимни жалби и сигнали не се разглеждат от ОРГАНИЗАТОРА.

7. Настоящите Правила влизат в сила на 26.05.2022 г. и важат за целия период на провеждане на Играта и до окончателното уреждане на всички отношения, свързани с нея.

Раздел XIII. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

1.Тези Общи условия се уреждат от българското законодателство.