СТАНДАРТ WLTP

Légende ci-dessous
СТАНДАРТ WLTP

Световната хармонизирана процедура за тестване на леки превозни средства (Worldwide Harmonised Vehicle Test Procedure) ще се използва за хомологация на автомобили в рамките на ЕС. Стандартът представя нов тестови цикъл и процедура за измерване на разхода на гориво, емисиите CO2 и други вредни емисии за автомобили в стандартизирани (лабораторни) условия.
WLTP ще замени предишната процедура за сертифициране, NEDC*.

Благодарение на технологичните решения, които предлага, Citroën е готов за новия протокол WLTP, който става задължителен за всички пътнически автомобили от септември 2018.

*New European Driving Cycle 

WLTP ТЕСТЪТ

PHOTO1_308x176

Процедурата за хомологация WLTP ще бъде използвана за сертифициране на автомобили в рамките на ЕС. Тя въвежда нов цикъл на тестване и нова процедура за измерване на разхода на гориво, емисиите CO2 и замърсителите, които подлежат на регулация за леките автомобили* при стандартни (лабораторни) условия.
WLTP става задължителен за всички пътнически автомобили от 1 септември 2018 и една година по-късно за лекотоварните автомобили.

* Пътнически и товарни автомобили до 3.5 тона

ОТ NEDC КЪМ WLTP

PHOTO2_308x176

Една от целите на WLTP е да отразява по-реално по време на тестовете условията на шофиране и технологиите с които са оборудвани автомобилите.
Новият протокол определя по-строги и динамични условия от NEDC, който се прилагаше от 90-те години на XX век. Той е разработен да отразява актуалните условия на шофиране, докато NEDC се базираше на теоритични профили.
WLTP предоставя по-прецизни  резултати, тъй като отразява спецификата на всеки автомобил, включително и оборудването, което може да окаже значително влияние върху консумацията на гориво и емисиите CO2.

СПЕЦИФИКАЦИИ НА WLTP

PHOTO3__555x318

•Скорост
WLTP тестовете ще се провеждат при по-висока скорост: 46.5 км/ч средна скорост (при NEDC тестовете скоростта беше 34 км/ч).

•Разстояние
Изминаното разстояние на WLTP теста ще бъде по-голямо : 23.25 км (при NEDC тестовете разстояниет беше 11 км)

•Продължителност на теста
Продължителността на WLTP теста ще бъде повече : 30 мин (в сравнение с 20 мин при NEDC)

•Шофиране
WLTP цикъла ще бъде по-динамичен. Ще има повече ускоряване и спиране. Шофирането ще се доближава повече до реалните условия.

•Оборудване
Допълнителното оборудване (което е различно за автомобилите) ще се взема под внимание.

 

CITROËN И WLTP

PHOTO4_308x176
Благодарение на технологичните решения, съобразени с  очакванията за регулациите (SCR за дизеловите двигатели и GPF за бензиновите), Citroën е напълно готов да посрещне новия протокол WLTP, който се доближава повече до реалното използване на потребителите. Всички автомобили от гамата са вече хомологирани.
В допълнение, за да са още по-добре информирани клиентите, Citroën публикува данните за разходите на своите модели от 2016 г и данните за емисиите NOx от март 2018. Данните се изчисляват в реални условия и са базирани на протокол, разработен в съответствие с неправителствени организации (T&E и FNE) и сертифициран от независима трета страна (Bureau Veritas).
Клиентите имат възможност да проверят разходите и на собствения си автомобил като подадат параметрите и ще получат резултатите на своята употреба.

СРОКОВЕ НА ВЛИЗАНЕ В СИЛА

PHOTO5_555x318

От септември 2017: WLTP влезе в сила за всички нови автомобили, които се лансират
• Всички нови автомобили (модели, които се представят на пазара за първи път) се тестват по WLTP
• Автомобили, хомологирани по NEDC преди септември 2017 все още могат да се продават

От септември 2018: WLTP влиза в сила за всички нови регистрирани автомобили
• Всички нови автомобили се тестват в съответствие с изискванията на WLTP. NEDC вече отпада
• Изключение се прави само за последни серии автомобили, които са произведени и на склад и които са сертифицирани по стария стандарт NEDC

От януари 2019:
• Всички автомобили в търговската мрежа трябва да са хомологирани по протокола WLTP-CO2

ЕМИСИИ В РЕАЛНИ УСЛОВИЯ НА ШОФИРАНЕ

PHOTO6_555x318

От септември 2018, в допълнение към протокола WLTP, производителите ще трябва да измерват емисиите на автомобилите, които се продават в рамките на ЕС, Швейцария, Турция, Норвегия, Лихтенщайн, Израел и Ирландия в съответствие с Real Driving Situation (RDE).

Citroën извършва тези тесове посредством система PEMS.

 

ЕМИСИИ В РЕАЛНИ УСЛОВИЯ

PHOTO7_308x176
Автомобил, екипиран със система Portable Emissions Measurement System (PEMS) се тества в реални условия. PEMS събира информация, която доказва че данните за замърсяване не са завишени. Тя предлага мониторинг в реално време за основните замърсители от автомобилите (NOx, PN).
Събраната информация се анализира и потвърждава, че данните отговарят на изискванията на RDE и че емисиите са в зададените норми.

 

РЕЧНИК
PHOTO8_555x318

•Bureau Veritas
Bureau Veritas е глобална компания за инспекция, сертифициране и лабораторни тестове.
Групата PSA предлага уникален научен подход с цел гарантиране предоставянето на достоверна информация на клиентите. Тази инициатива е разработена съвместно с две неправителствени организации T&E (Transport and Environment) и FNE (France Nature Environnement), които работят в сферата на опазване на околната среда и устойчивата мобилност, и сертифициращия орган, Bureau Veritas.

• Euro 6
Европейските стандарти за емисии определят допустимите нива на вредни емисии за автомобилите. Стандартите се определят от серия директиви, които налагат ограничения. Новите стандарти налагат още по-строги стойности.
Стандартът, който действа в момента е Euro 6. Той задава максимални стойности за емисиите на твърди частици и азотни оксиди, които са по-ниски от предишния стандарт Euro 5.I
От септември 2018, стандартът Euro 6 навлиза в нова фаза: Euro 6.2 или Euro 6.d-TEMP. Той налага още по-ниски стойности за емисии на твърди частици от предходния стандарт за автомобили с бензинови двигатели.

• FAP : Filtre A Particules (Particulate Filter) – Филтър за твърди частици
Филтърът за частици съдържа пореста сърцевина от силициев карбид, която улавя замърсяващите частици в отработените газове. След това ги изгаря и ги унищожава периодично.
Регенериращата система на филтъра се управлява от контролен блок, който също извършва самодиагностика. Филтърът за частици подобрява предимствата на технологията HDi в опазването на околната среда, превозни средства, оборудвани с дизелови двигатели HDi и филтър имат почти нулеви емисии на частици.

• France Nature Environnement
Френска федерация на природозащитни организации и асоциации за опазване на околната среда

• NEDC : New European Driving Cycle
NEDC е цикъл на шофиране, актуализиран за последен път през 1997 г., предназначен да оцени нивата на емисиите на двигателите на автомобилите и разхода на гориво в леките автомобили.
Вече не е актуален за текущото използване на превозни средства, а от септември 2018 г. постепенно се заменя с WLTP.

• PEMS : Portable Emissions Measurement System – Преносима система за измерване на емисиите
Вградена в превозното средство, тази система за измерване на емисиите анализира целия поток от отработили газове.

• RDE : Real Driving Emissions – Емисии в реални условия на шофиране
Емисиите в реални условия (RDE) ще допълват WLTP, като измерват замърсители като NOx и емисиите на частици (PN), излъчвани от автомобила, докато се движи по пътя.
RDE гарантира, че автомобилите осигуряват ниски емисии в сравнение с лабораторните тестове, което е значителен скок в тестовете на автомобилните емисии.
Автомобил, оборудван с преносима система за измерване на емисиите (PEMS), се движи в реални условия и позволява измерванията.

• SCR : Selective Catalytic Reduction – Селективна каталитична редукция
Пионер в областта на чистите двигатели, групата PSA проектира и разработи оригинална технология за третиране на емисиите на азотни оксиди. SCR елиминира азотния окис (NOx), изпускан от дизеловите двигатели. Технологията SCR позволява 90% намаляване на емисиите на NOx и от 2% до 4% намаляване на емисиите на CO2.

• Transport & Environment
Европейска асоциация, която работи в сферата на околната среда и е специализирана в политиката на устойчивия транспорт.

• WLTP : Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure – Световна хармонизирана процедура за тестване на леки автомобили
Това е нова процедура за тестване, която предоставя по-реалистичен анализ на разхода на гориво и емисиите на CO2, които ще бъдат правно обвързващи за всички автомобили от септември 2018 г. WLTP ще замени стъпка по стъпка тестването по NEDC процедурата.

ВЪПРОСИ&ОТГОВОРИ

• Какво е процедура за хомологация?
Това е набор от стандартизирани параметри, включително тестови цикъл, които се използват за сертифициране на автомобили. Една процедура за сертификация може да сравни разхода на гориво и CO2 емисиите на различни автомобили. NEDC е в сила от 1992 г. и ще бъде заменен от WLTP от септември 2018 г.

• Защо е необходима промяна на процедурата по хомологация?
Старата процедура NEDC се счита за непредставляваща реалното поведение при шофиране на нашите клиенти.
Данните за разхода на гориво, използвани при комуникацията, измерени чрез WLTP, ще бъдат по-близки до нивата, които нашите клиенти реално наблюдават.

• Новата процедура взема под внимание теглото и оборудването на автомобила. Защо?
Теглото на оборудването се взима предвид в нивата на емисиите на CO2, определени чрез WLTP. Това е регулаторно изискване. Нашите търговски мрежи и уебсайтовете на нашите марки ще имат инструмент за определяне на емисиите на CO2 в зависимост от избора на нашите клиенти по отношение на конфигурацията и оборудването на автомобилите.

• Разходът на гориво ще се увеличи с WLTP?
Няма да има отражение върху разхода на гориво на автомобила ви в резултат от новите стойности по WLTP. WLTP ще доведе до по-високи измерени стойности на CO2, отколкото стойностите на същия автомобил по NEDC, само защото това е по-дълъг и изчерпателен тест. В резултат на това WLTP по-добре отразява шофирането в реални условия. С други думи по-високите стойности на CO2 не означават увеличен разход на гориво, а по-реалистични стойности на CO2 поради промяната в начина на тестване на автомобилите.

• Кога ще бъдат публикувани всички нови стойности за емисиите CO2?
Според изискванията стойностите на емисиите на CO2 по протокола WLTP трябва да бъдат публикувани от 1.01.2019.