Политики за поверителност

ДЕКЛАРАЦИЯ ОТНОСНО ВНЕДРЕНИ ПОЛИТИКИ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ (в сила от 25 Май 2018 г.)

 Кои сме ние ? „АВТОМОТОР КОРПОРАЦИЯ” АД и „АВТОМОТОР“ АД, са търговски дружества, регистрирани в търговския регистър към Агенция по вписванията съответно с ЕИК:000275929 и ЕИК: 175204808, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Тинтява“ №5А и са администратори на лични данни, съобразно разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

 Как да се свържете с нас?

„АВТОМОТОР КОРПОРАЦИЯ” АД Адрес:  2227, София, бул. „ЕВРОПА“ № 157, тел.: 028022124; Е-mail: dpo@citroen.bg,

„АВТОМОТОР” АД Адрес:  2227, София, бул. „ЕВРОПА“ № 157, тел.: 02 8022327; Е-mail: dpo@citroen.bg,

„АВТОМОТОР КОРПОРАЦИЯ” АД и „АВТОМОТОР“ АД поемат ангажимента да поддържат висок стандарт за защита на Вашите лични данни, които предоставяте при използваните от нас продукти и услуги при посещенията си в нашите центрове, както и при използването на нашия уеб сайт и/или социалните мрежи, включително и при сключване на договор и установяване на търговски взаимоотношения между нас, както и през периода на действие на същите .
o Защитата на личната Ви информация през целия процес на обработка на лични данни, както и сигурността на всички бизнес данни, е приоритетно важен въпрос за нас.
o Ние обработваме лични данни, поверително и в съответствие със нормативните разпоредби на национално и европейско ниво.
o Защитата на данните и сигурността на информацията са включени в корпоративната ни политика.

 Какво представляват „Политиките за поверителност“?

Тези политики имат за цел да Ви представят изчерпателна информация на ясен и достъпен език за това какви действия се извършват с личните данни, които предоставяте на „АВТОМОТОР КОРПОРАЦИЯ” АД и „АВТОМОТОР“ АД (наричани оттук нататък „АМК“ и „АМ“) включително:
– Какви лични данни събираме за Вас? – Каква е целта на тяхното събиране? – За какъв срок съхраняваме предоставените лични данни? – С кого споделяме Вашите лични данни? – Как Ви уведомяваме за промяна на нашата Политика за сигурност? – Какви видове „бисквитки“ използваме, за да направим престоят Ви на нашата уебстраница по-добър? – Какви са Вашите права относно предоставените лични данни?

С тази Политика за сигурност „АМК“ и „АМ“ декларират, че прилагат всички технически и организационни мерки за защита на личните данни на физическите лица, които са предписани от Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС и на Съвета (ОБЩ РЕГЛАМЕНТ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ – GDPR) относно защита на личните данни, закон или друг нормативен акт на национално и европейско ниво.

 Какво са лични данни?

Лични данни са всяка информация, свързана с физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез определен идентификатор например като име, ЕГН или ЛНЧ, дата и орган на издаване на документа за самоличност и адресна регистрация, местонахождение, телефонен номер и др. или чрез един или повече специфични признаци, наричано за краткост „Субект на лични данни“.

 Какви лични данни събират „АМК“ и „АМ“ за Вас ?

За да Ви предостави ефективен достъп до нашите продукти/услуги, „АМК“ и „АМ“ събират следната информация за Вас:
o Име, фамилия, телефон, електронна поща, населено място, адрес, данни свързани с регистрацията на Ваш автомобил и др. при попълване на различните форми, поместени на нашата уеб-страница, включително създаване на първоначална регистрация, абониране за наш бюлетин, попълване на формата за даване на мнения и/или коментари;

o Технически данни които автоматично се изпращат към нас, когато използвате нашата уеб-страница – IP адрес, информация за устройството, от което посещавате уеб-страницата и др.; o Бисквитки (Cookies) – за идентифициране на браузъра или устройството Ви.

 На какво основание „АМК“ и „АМ“ обработва личните Ви данни ?

Обработването на лични данни включва събиране, съхранение, унищожаване, предаване, коригиране, актуализиране, изтриване, унищожаване и всички други действия, които се извършват с Вашите лични данни.

„АМК“ и „АМ“ събират личните данни Ви данни, за да изпълни договорните си задължения по сключени с Вас договори за предоставяне на услуги/продукти – на договорно основание, за да изпълнят гаранционните си отговорности или възлагане на поръчки.

„АМК“ и „АМ“ събират лични данни и след получено изрично, ясно, свободно и недвусмислено съгласие от Вас за целите на обработването. Например за маркетингови цели и получаване на рекламни бюлетини. Съгласието за обработване на личните Ви данни се предоставя при посещение на място в нашите центрове или при регистрация на уеб-страницата ни. Съгласието, което предоставяте може винаги да бъде оттеглено, като посетите някой от нашите офиси, както и чрез своя профил на уеб-страницата ни.

„АМК“ и „АМ“ обработват лични данни и в изпълнение на законови задължения, както ако е необходимо с цел да се защитят животът и здравето на физическото лице, за което се отнасят данните.

„АМК“ и „АМ“ може да обработват лични данни и в случай, че има правен (легитимен) интерес, освен когато пред тези интереси преимущество имат интересите на физическото лице, за което се отнасят данните.

 За какви цели събираме Вашите лични данни? Получените от Вас лични данни ще бъдат използвани, за да можем да изпълним задълженията си към Вас, както и да помогнем за изпълнение на Ваши права, включително, но не само:

o За да Ви предоставим услугите/продуктите, предлагани от „АМК“ и „АМ“; o За да Ви предоставим достъп до нашата уеб-страница, като за целта Ви показваме съдържание, което е относимо, персонализирано и ограничено спрямо заложените от Вас критерии; o За да отговорим на Вашите запитвания, мнения и препоръки;
o За да Ви изпращаме информация, свързана със специални кампании и нови наши продукти и услуги.
В допълнение на горното имаме правен интерес да събираме Вашите лични данни, защото без тях не можем да Ви предоставим услугата/продукта, към която/който имате интерес. Обработката е във връзка с осигуряването на нашите законни интереси и нашите интереси не противоречат на Вашите интереси, основни права или свободи (например интереса ни към развитието на бизнеса и дейността ни; към повишаване ефективността на нашите процеси и практики; към опазване на имуществото ни и към поддържане на доброто име и репутацията ни.

 Последици при непредоставянето на лични данни Моля да имате предвид, че в случай, че не предоставите Ваши лични данни не можем да сключим договор и да установим търговски взаимоотношения с Вас, респективно както Вие, така и ние, може да бъдем лишени от възможността да упражним правата си или да изпълним задълженията си един спрямо друг при вече сключен договор.

 По какъв начин обработваме личните Ви данни?

За да предостави продукти и услуги, „АМК“ и „АМ“ обработват (събират) предоставените от Вас лични данни по следните начини: o чрез попълване от Ваша страна на поръчки, заявления, формуляри и декларации, които са Ви предоставяни от служители на „АМК“ и „АМ“. Формулярите се предоставят и попълват в центровете ни, в случай че отправите искане за предоставяне на услуги/закупуване на стоки; o чрез посещение на уеб портала за използване на услугите от уеб-страницата ни; o при актуализиране на данни по Ваше искане и попълване на форма за актуализация на хартиен носител или в електронна среда; o чрез обработване на информация за Вашите посещения на уеб порталите на „АМК“ и „АМ“; o чрез обработка на информация за IP адреси, cookies (биксвитки), операционна система и тип браузър.

 Колко време съхраняваме и обработваме Вашите данни преди да ги унищожим?

В зависимост от основанието на което обработване личните Ви данни срокът на съхранение на личните данни е различен. Вашите лични данни се съхраняват от нас за срок от 5 (пет) години от отпадане на договорното ни основание, ако обработваме личните данни за изпълнение на договорни задължения към Вас. След изтичането на този срок и в случай, че не съществува законово основание за продължаване съхранението на личните Ви данни, информацията за Вас се унищожава. От нашата система перманентно се изтриват записите за Вас, както и се унищожават хартиените досиета, съдържащи личните Ви данни.

 На кого можем да предаваме предоставените от Вас лични данни?

„АМК“ и „АМ“ се задължават да не предоставят личните Ви данни без Вашето изрично съгласие на трети лица, освен, когато е необходимо за изпълнение на поети договорни задължения към Вас. За изпълнение на поети задължения по възникнали договорни и/или пред договорни отношения с Вас е възможно „АМК“ и „АМ“ да разкрият личните Ви данни на лица, на които е възложено обработването на личните данни по организационни причини или за спазването на законово задължение (обработване и изпращане на кореспонденция, поддръжка на софтуер, контрол на достъпа, съхраняване на документи, хостинг услуги и др.), на одитори, на дружества от корпоративната група, към която принадлежат, както и на органи, институции и лица, в предвидените в нормативен акт случаи (КФН, ДАНС и други регулаторни органи) и към които се обръща за защита на своите права и законни интереси, както и на застрахователни дружества,.

 Има ли други случаи, в които можем да споделим личните Ви данни ?

Вашите лични данни се предоставят на трети лица и в следните случаи:  По искане на физическото лице, предоставило данните, субект на защитата на лични данни;  По искане на компетентни органи съгласно действащото законодателство на Република България и на Европейския Съюз.
Във всички горепосочени случаи, лицата на които предоставяме Вашите лични данни са декларирали, че предоставят адекватно ниво на защита на личните Ви данни, включително чуждестранните дружества, позиционирани в рамките на ЕС и ЕИП. По отношение на дружества, позиционирани извън рамките на ЕС и ЕИП, за всеки конкретен случай, съответното дружество гарантира, че предоставя адекватно ниво на защита на личните данни, спазвайки изискванията на европейското законодателство.

 Използване на „бисквитки“
 Общи положения

„Бисквитките“ представляват малки текстови файлове, които се записват на Вашия компютър, когато се посещава уеб-страницата ни. В случай, че имате достъп до тази уебстраница в друг момент, браузърът Ви изпраща обратно съдържанието на “бисквитките” на съответния предложител и по този начин позволява повторното идентифициране на терминалното устройство. Четенето на “бисквитките” ни позволява да проектираме нашата уеб-страница оптимално за Вас и Ви улеснява при използването й. Затова Ви молим да използвате нашия инструмент за Съгласие за бисквитки, публикуван на футера на сайта (на лентата най-долу).

 Деактивиране и изтриване на “бисквитки”

Браузърът Ви позволява да изтриете всички “бисквитки” по всяко време. За да направите това, моля, обърнете се към помощните функции на Вашия браузър. Това може да доведе до това отделни функции на уеб-страницата ни вече да не бъдат достъпни за Вас.

 Общ преглед на бисквитките, използвани от нас
В този раздел можете да намерите общ преглед на “бисквитките”, които могат да бъдат използвани.

 Необходими бисквитки
Определени “бисквитки” са необходими, за да можем сигурно да предоставим нашите услуги чрез уеб-страницата. Тази категория включва, напр.:
 “Бисквитки”, които идентифицират или удостоверяват нашите потребители;  “Бисквитки”, които временно съхраняват определени потребителски данни (например съдържание на онлайн формуляр);  “Бисквитки”, които съхраняват определени потребителски предпочитания (напр. настройки за търсене или настройки за език);  “Бисквитки”, които съхраняват данни, за да осигурят безпрепятствено възпроизвеждане на видео или аудио съдържание.

 Аналитични „бисквитки”
Използваме аналитични “бисквитки”, за да регистрираме поведението на потребителите (напр. кликване върху банери на рекламите, въведени заявки за търсене) и да оценим статистически тези действия.

 Рекламни „бисквитки”
Ние също може да използваме “бисквитки” за рекламни цели. Профилите на поведение на потребителите, създадени с помощта на такива “бисквитки” (напр. кликване върху рекламни банери, посетени под страници, въведени заявки за търсене) се използват от нас, за да Ви показваме реклами или оферти, които са съобразени с Вашите интереси (“реклама, базирана на индивидуалния интерес”).

 Рекламни “бисквитки” на трети страни
Ние също така позволяваме на други компании да оценяват данните на нашите потребители чрез рекламни “бисквитки”. Това позволява на нас и на трети страни да показваме на потребителите на нашата уеб-страница реклами, основаващи се на интереси, които се основават на анализ на вашето поведение на ползване (напр. кликвания върху рекламни банери, посетени под страници, въведени заявки), като това не се ограничава само до нашите онлайн оферти.

 “Бисквитки” при препращане
Нашите партньори за проследяване на препращания задават “бисквитки” на компютъра Ви (“бисквитка при препращане”), в случай че сте достигнали нашия уеб сайт чрез реклама на съответния партньор. Тези “бисквитки” обикновено губят валидността си след 30 (тридесет) дни. В случай, че посетите определени страници, които хостваме, и че “бисквитката” все още не е изтекла, ние и съответният партньор за проследяване на реализациите може да видим, че конкретен потребител е кликнал върху рекламата и е препратен на страницата ни. Информацията, събрана чрез “бисквитката” за препращане, се използва за създаване на статистически данни за препращанията и за определяне на общия брой потребители, които са кликнали върху съответната реклама и са препратени към страница, която е снабдена с маркер за проследяване на препращанията.

 Анализ на уеб пространството
Нуждаем се от статистическа информация за използването на нашата уеб-страница, за да я направим по-достъпна, да извършваме измервания на обхвата и да правим пазарни проучвания.
За тази цел се използва инструментите за уеб анализ, описани в този раздел.
Потребителските профили, създадени от тези инструменти, с помощта на аналитични бисквитки или чрез оценка на log файловете, не съдържат лични данни. Инструментите или изобщо не използват IP адресите на потребителите, или ги съкращават незабавно след събирането им.
Доставчиците на инструментите обработват данните само като обработващи личните данни според нашите указания, а не за собствени цели.
По-долу ще намерите информация за всеки доставчик на инструмент и как можете да възразите срещу събирането и обработването на лични данни чрез инструмента.
Следва да имате предвид, че при инструментите, които използват бисквитки за отказ, функцията за отказ е свързана с устройството или браузъра и, следователно, е валидна за използваното в момента крайно устройство или браузър. Ако използвате няколко крайни устройства или браузъра, трябва да изберете функцията за отказ на всяко крайно устройство и във всеки използван браузър.
Освен това, като цяло можете да предотвратите създаването на потребителски профили, като деактивирате използването на бисквитки.

Google Analytics
Google Analytics се предлага от Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). Ползваме Google Analytics с предлаганата от Google допълнителна функция за анонимизиране на IP адресите. Google съкращава IP адреса още в рамките на ЕС и само в изключителни случаи в САЩ, като и в двата случая записва само съкратени IP адреси.
Можете да възразите срещу събирането и обработването на данните ви, като изтеглите и инсталирате приставка за браузър от следния линк:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

 Сигурност на Вашите лични данни

Следваме разумни физически, технически и административни стандарти за сигурност, предназначени да защитят личните Ви данни от загуба, злоупотреба, промяна, унищожаване или повреда, съгласно изискванията на европейското и националното ни законодателство.

 Какви са Вашите права относно предоставените лични данни?

При спазване на българското и европейското законодателство, включително Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС и на Съвета (ОБЩ РЕГЛАМЕНТ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ – GDPR) относно защита на личните данни, можете да упражните следните права:
– Правото на достъп до личните данни, които „АМК“ и „АМ“ обработват за Вас и да получите копие от тях; – Право да искате от „АМК“ и „АМ“ коригиране, в случай че установите неточности или необходимост от актуализация на личните Ви данни, като изпратите имейл на dpo@citroen.bg; – Право да искате блокиране на личните Ви данни или ограничаване на обработката на лични данни, в определените от закона и Регламента случаи; Право на ограничаване на обработването единствено до съхранение, когато: – Вие оспорвате точността на личните данни, за срок, който би ни позволил да проверим точността на тези данни; – Обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а изисквате вместо това ограничаване на използването им; – Ние не се нуждаем повече от личните Ви данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
– Вие сте възразил срещу обработването, когато законовото му основание е “обработване необходимо за целите на легитимните интереси на администратора или на трета страна”, в очакване на проверка дали законните ни интереси като администратор имат преимущество пред Вашите интереси като субект на данни. – Право да искате заличаване т.е. изтриване на личните Ви данни, в случай че са налице условията за това. Изтриването на лични данни, приложимо само в следните случаи: – Личните данни повече не са нужни за целите, за които се обработват; – В случай, че оттеглите съгласието си за обработване (приложимо единствено, когато законовото основание за обработване е съгласие) и не съществува друго законно основание за обработване; – Личните данни са били обработвани незаконно; – Изтриването е необходимо, за да се изпълни правно задължение, произтичащо от правото на ЕС или правото на държава членка, което е приложимо спрямо администратора на лични данни. – Вие сте възразил срещу обработването и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество пред Вашите интереси, права и свободи, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. – Правото да възразите срещу обработването на личните си данни за целите на директен маркетинг като използвате линка за „отписване“, който сме поместили във всеки имейл, изпратен до Вас, съдържащ рекламна информация за нашите продукти/услуги; – Правото да възразите срещу предоставянето на личните си данни на трети лица, като влезнете в личния си профил на нашата уеб-страница и премахнете отметката, касаеща предоставянето на лични данни на трети лица; – Правото, когато пожелаете, да оттеглите даденото от Вас съгласие личните Ви данни да бъдат обработвани за целите, за които сте дали съгласие например за маркетинг, като изпратите имейл на dpo@citroen.bg; – Право да отправите заявка за преносимост на личните Ви данни в структуриран, машинно чeтивен формат, който е общоупотребяван; – Правото да отправите жалба или молба за защита на правата Ви пред Комисия за защита на личните данни, в случай че са налице предпоставките за това;
Можете да упражните всички права по всяко време на обработване на личните Ви данни.

 Какво значи всяко от горните права?

Право на достъп до личните данни.
Това право Ви дава възможност да получите информация относно данните, които идентифицират администратора и неговия представител, целите на обработването на личните данни, получателите или категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити данните, данни за задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им, както и информация за правото на достъп и правото на коригиране на събраните данни.
Данните не се предоставят, когато физическото лице, за което се отнасят, вече разполага с тях или в закон съществува изрична забрана за предоставянето им.

Право на заличаване, достъп, коригиране, блокиране Право по всяко време да поискате от администратора да заличи, коригира или блокира лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на ЗЗЛД, както и право да поискате от администратора да уведоми третите лица, на които са били разкрити личните данни за всяко заличаване, коригиране или блокиране, което е извършено, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия;
Право на възражение Право на възражение пред администратора срещу обработването на личните данни на физическото лице при наличие на законово основание за това, както и срещу обработването и разкриването на трети лица на Вашите личните данни за целите на директния маркетинг. Вие имате право да бъде уведомени преди личните Ви данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг, като имате право да възразите срещу такова разкриване или използване.

Право на преносимост
Когато обработването на лични данни става по автоматичен начин Вие имате правото да получавате отнасящите се до Вас лични данни, които сте предоставили на администратора, в структуриран, широко използван, пригоден за машинно четене и оперативно съвместим формат, и да ги предавате на друг администратор. Това право следва да се прилага, когато субектът на данни е предоставил личните данни въз основа на собственото си съгласие или обработването е необходимо поради договорно задължение. Правото не следва да се прилага, когато обработването се базира на правно основание, различно от съгласие или договор. Поради самото си естество това право не следва да бъде упражнявано по отношение на администратори, обработващи данни в изпълнение на обществените си задължения. Ето защо това право не следва да се прилага, когато обработването на личните данни е необходимо за спазване на правно задължение, на което е подчинен администраторът, или за изпълнение на задача от обществен интерес, или при упражняване на официално правомощие, предоставено на администратора.
Правото на субекта на данни да предава или получава отнасящи се до него лични данни не поражда задължение за администраторите да възприемат или поддържат технически съвместими системи за обработване. Когато в определен пакет от лични данни е засегнат повече от един субект на данни, правото личните данни да бъдат получавани следва да не засяга правата и свободите на други субекти на данни в съответствие с настоящия регламент.

Право да отправите жалба или молба до Комисия за защита на личните данни
В случай на нарушаване на правата Ви имате право да сезирате Комисията за защита на личните данни в едногодишен срок от узнаване на нарушението, но не по-късно от пет години от извършването му.
При нарушаване на правата Ви имате право да обжалвате действия и актове на администратора по съдебен ред или пред Върховния административен съд. Съдът не може да бъде сезиран, ако има висящо производство пред Комисията за същото нарушение или решение на КЗЛД относно същото нарушение е обжалвано и няма влязло в сила решение на съда.
 Промени в Политиките за сигурност (уведомление за поверителност) Запазваме правото си да внясяме промени в настоящия документ, който декларираме, че ще публикуваме своевременно на уеб-сайта ни.