Voir le contenu
Политики за поверителност
Политики за поверителност

 

Информация за нас

„Ес Еф Ей Аутомотив" ЕООД (SFA Automotive и/или Администратора), е дружество, регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 207450735, със седалище и адрес на управление:

гр. София, бул. „Ботевградско шосе“ № 459;

тел. за връзка – 02/8921100

 

Информация за контакти в SFA Automotive относно опазване на личните данни на нашите клиенти

„Ес Еф Ей Аутомотив“ ЕООД

бул. „Ботевградско шосе“ № 459, гр. София,

ел. поща – dpo@sfa.bg

 

Нашият основен стремеж при работа с лични данни

„Ес Еф Ей Аутомотив“ ЕООД е отговорен администратор на лични данни и сигурността на данните, които сте ни поверили е много важна за нас. Ето защо, ние полагаме всички усилия да защитим Вашите данни като прилагаме всички подходящи технически и организационни средства, с които разполагаме, за да не допускаме неразрешено или незаконосъобразно обработване, случайна загуба, унищожаване или повреждане или преждевременно заличаване на информация.

„Ес Еф Ей Аутомотив“ ЕООД събира и обработва лични данни само при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни, Регламент /ЕС/ 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни. Винаги обработването на Вашите данни е свързано с определена причина и не може да се извършва без ограничение.

Настоящата „Политика за защита на личните данни“ има за цел да Ви разясни как и защо обработваме личните Ви данни.

 

Как и защо използваме личните Ви данни

За изпълнение на договор или в контекста на преддоговорни отношения

„Ес Еф Ей Аутомотив“ ЕООД обработва идентификационните Ви данни и други лични данни, за да предоставяме продуктите и услугите, които сте заявили и които ползвате във връзка със сключени помежду ни договори. Също така, обработваме личните Ви данни, за да изпълняваме договорните и преддоговорни задължения и да се ползваме от правата по договорите, сключени с Вас.

Обработката се извършват с цел:

 • установяване на самоличността Ви като клиента;
 • управление и изпълнение на сключените договори за продукти и услуги;
 • изготвяна на предложение за сключване на договор;
 • за изготвяне и предоставяне на преддоговорна информация;
 • изготвяне и изпращане на фактура за продуктите и/или услугите, които използвате при нас;
 • за да осигурим необходимото Ви цялостно обслужване, както и да събираме дължимите суми за ползваните продукти и услуги;
 • изпращане на куриерски услуги с уведомителни писма, обслужване на отказ от сделка, жалби и др. ;
 • уведомление за всичко, свързано с продуктите и услугите, които ползвате при нас, изпращане на различни известия, уведомление за проблеми, грешки или за да отговорим на подадени от Вас молби, жалби, предложения;
 • установим и/или предотвратим незаконосъобразни действия или действия в противоречия с нашите условия за съответните услуги;
 • извършване на обработка от обработващ данните при сключване на договор,
 • осъществяване на гаранционно и сервизно обслужване;

 

За изпълнение на нормативни задължения

Ние обработваме личните Ви данни, за да спазим задължения, които са предвидени в нормативен акт, така например:

 • предоставяне на информация на Комисията за защита на личните данни във връзка със задължения, предвидени в нормативната уредба за защита на личните данни – Закон за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година и др.;
 • предоставяне на информация на Комисията за защита на потребителите или трети лица, предвидени в Закона за защита на потребителите;
 • задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство;
 • предоставяне на информация на държавните органи, предвидени в Закона за мерките срещу изпирането на пари;
 • предоставяне на информация пред органите на МВР, касаеща задължението ни, предвидено в Закона за движение по пътищата;
 • предоставяне на информация на съда и трети лица, в рамките на производство пред съд, съобразно изискванията на приложимите към производството процесуални и материалноправни нормативни актове;

 

След Ваше съгласие:

В някои случаи ние обработваме личните Ви данни, само след предварителното Ви писмено съгласие. Съгласието е отделно основание за обработване на личните Ви данни и целта на обработката е посочена в него, и не се покрива с целите, изброени в тази политика. Ако ни дадете съответното съгласие и до неговото оттегляне:

 • изготвяме подходящи за Вас по наше усмотрение предложения за продукти/услуги на SFA Automotive. Тези предложения са извън случаите, в които лично сте направил запитване и заявление за предоставяне на търговска оферта.
 • уведомяваме Ви за актуални рекламни кампании, новини, информация за сервизни услуги, които са извън рамките на задълженията ни по вече сключен по между ни договор, както и Ви изпращаме маркетингови съобщения за директен маркетинг.

Направените съгласия могат да бъдат оттеглени по всяко време. Оттеглянето на съгласието няма отражение върху изпълнението на договорните и законовите задължения на „Ес Еф Ей Аутомотив“ ЕООД. Уведомление за оттегляне на съгласие може да намерите тук.

Какви данни обработваме:

данни за идентификация:

 • трите имена, единен граждански номер или личен номер на чужденец, постоянен адрес;

данни за свързване с Вас:

 • ел. поща, телефон

други данни:

 • информация за вида и съдържанието на договорното отношение, както и всяка друга информация, свързана с договорното правоотношение, включително:
 • електронна поща, писма, информация за заявките Ви за отстраняване на проблеми, жалби, молби, оплаквания;
 • друга обратна връзка, която получаваме от Вас;
 • видео записи, които се правят с цел осигуряване и подобряване на сигурността в офисите на дружество, осигуряване сигурността на служителите, Вашата сигурност и осигуряване сигурността на имуществото на „Ес Еф Ей Аутомотив“ ЕООД;
 • информация за номер на банкова сметка или друга банкова и платежна информация във връзка с плащанията направени към „Ес Еф Ей Аутомотив“ ЕООД;
 • друга информация като:
 • данни, предоставяни през интернет страницата на дружеството;
 • информация за използваното крайно електронно съобщително устройство, вида на устройството, използваната операционна система, IP адрес при посещение на интернет страницата ни;
 • други лични данни, предоставени от Вас или от трето лице при сключване или по време на действие на договор със „Ес Еф Ей Аутомотив“ ЕООД и по-конкретно: трите имена, единен граждански номер или личен номер на чужденец, постоянен адрес на пълномощник, посочени в документ, в който сте го упълномощили да Ви представлява; данни за контакт, лице за контакт; данни, предоставени при участие в игри, томболи и/или други сезонни или промоционални кампании, организирани от „Ес Еф Ей Аутомотив“ ЕООД, включително и чрез социалните мрежи.

 

Когато обработваме основните Ви лични данни и описаните други данни за целите на предоставяне на продукти и услуги, за тяхното заплащане, за изпълнение на Ваши заявки за услуги, както и с цел да изпълним наши нормативни задължения, тази обработка е задължителна, за изпълнение на тези цели. Без тези данни, не бихме могли да предоставяме съответните услуги. Ако не ни предоставите данни за идентификация, не бихме могли да сключим с Вас договор за продукт или услуга.

При обработването на Вашите лични данни не използваме автоматизирани алгоритми.

Как защитаваме Вашите лични данни

За осигуряване на адекватна защита на данните на компанията и своите клиенти, ние прилагаме необходимите организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни.

Компанията е установила структури по предотвратяване на злоупотреби и пробиви в сигурността, определила е Длъжностно лице за защита на данните, което подпомага процесите по опазване и обезпечаване сигурността на Вашите данни.

С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и др.

Кога изтриваме Вашите лични данни

По правило, прекратяваме използването на Вашите лични данни, за целите, свързани с договорното правоотношение, след прекратяване на договора, но не ги изтриваме преди изтичане на една година от прекратяване на договора или до окончателно уреждане на всички финансови задължения и изтичане на нормативно определените задължения за съхраняване на данните, като задължения по Закона за счетоводството за съхранение и обработка на счетоводни данни (11 години), изтичане на определените в Закона за задълженията и договорите давностни срокове за предявяване на претенции (10 години), задължения за предоставяне на информация на съда, компетентни държавни органи и др. основания, предвидени в действащото законодателство (10 години). Моля да имате предвид, че няма да изтрием или анонимизираме Ваши лични данни, ако те са необходими за висящо съдебно, административно производство или производство по разглеждане на Ваша жалба пред нас.

Вашите данни могат да бъдат и анонимизирани. Анонимизирането представлява алтернатива на изтриването на данните. При анонимизация, всички лични разпознаваеми елементи /елементи, позволяващи идентифицирането Ви, се заличават необратимо. За анонимизирани данни няма нормативно задължени за изтриване, тъй като не представляват лични данни.

Кога и защо споделяме лични данни с трети лица

Ние предоставяме Ваши лични данни на трети лица, като основната ни цел е да Ви предложим качествено, бързо и комплексно обслужване като се грижим продуктите и услугите, които Ви предлагаме да покриват Вашите очаквания. Не предоставяме Ваши лични данни на трети лица, преди да сме се уверили, че са взети всички технически и организационни мерки за защита на тези данни като се стремим да осъществяваме строг контрол за изпълнение на тази цел. В този случай ние оставаме отговорни за конфиденциалността и сигурността на Вашите данни.

Лични данни предоставяме на следните категории получатели:

 • лица, които по възлагане поддържат оборудване, софтуер и хардуер, използвани за обработка на лични данни и необходим за изграждане на мрежата на дружеството и за извършване на различни услуги по отчитане, разплащане на услуги и продукти, техническа поддръжка и др.;
 • пощенски оператори и куриерски дружества, с оглед изпращане на пратки, съдържащи договори, допълнителни споразумения и други документи и необходимостта от удостоверяване на самоличността при връчването им;
 • служители на дружеството за обработване на договорните отношения;
 • банки и банкови институции, във връзка с обработването на плащанията;
 • лица, предоставящи сервизна поддръжка на закупените от Вас МПС-та;
 • частни съдебни изпълнители за обслужване и събиране на вземания;
 • нотариуси за връчване на писма и/или покани или други съобщения;
 • компетентни органи, които по силата на нормативен акт имат правомощия да изискват предоставянето на информация, сред която и лични данни, като например – съдилища, прокуратура, различни регулаторни органи като Комисия за защита на потребителите, Комисия за защита на личните данни, държавни органи с правомощия по защита на националната сигурност и обществен ред;
 • производителите на марката на продукта, във връзка с който сте се свързали със служител на „Ес Еф Ей Аутомотив“ ЕООД.

„Ес Еф Ей Аутомотив“ ЕООД не предоставя данните Ви на трети лица, намиращи се в страни извън ЕС.

Вашите права, във връзка с обработване на личните Ви данни

Право на информация:

Вие имате право да поискате:

 • информация за това дали отнасящи се до Вас данни се обработват, информация за целите на това обработване, за категориите данни и за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват;
 • съобщение в разбираема форма, съдържащо личните Ви данни, които се обработват, както и всяка налична информация за техния източник;

Право на корекция:

В случай, че обработваме непълни или грешни данни, Вие имате право, по всяко време, да поискате:

 • да заличим, коригираме или блокираме Ваши лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на закона;
 • да уведомим третите лица, на които са били разкрити личните му данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия.

Право на изтриване /право „да бъда забравен“/:

 • Имате право да поискате да изтрием Вашите лични данни, а ние имаме задължението да изтрием данните Ви, без ненужно забавяне, когато са налице някое от посочените по – долу основания:
 • личните Ви данни вече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • оттеглили сте съгласието си, въз основа на което се основава обработването на данните Ви;
 • възразили сте срещу обработването на данните Ви и нямаме законови основания за обработването им, които да имат преимущество или сте възразили срещу обработването на данните Ви за директен маркетинг;
 • личните Ви данни са били обработвани незаконосъобразно;

Право на ограничаване на обработването:

Можете да поискате ограничаване на обработващите се лични данни ако:

 • оспорвате верността на данните, за периода, в който трябва да проверим верността им;
 • обработването на данните е без правно основание, но вместо да ги изтрием, Вие искате тяхното ограничено обработване; или
 • повече нямаме нужда от тези данни за целите на обработване, но Вие имате нужда от тях за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; или
 • сте подали възражение за обработването да данните, в очакване на проверка дали основанията на администратора са законни.

Право на преносимост на данни:

Можете да поискате от нас да предоставим личните данни, които сте поверили на нашата грижа в организиран, подреден, структуриран, общоприет електронен формат ако:

 • обработваме данните съгласно договора и базирано на декларацията за съгласие, която може да бъде оттеглена или на договорно задължение и
 • обработването се извършва автоматично

Право на възражение:

По всяко време имате право да:

 • възразите срещу обработването на личните Ви данни при наличие на законово основание за това; когато възражението е основателно, личните данни на съответното физическо лице не могат повече да бъдат обработвани;
 • възразите срещу обработването на личните Ви данни за целите на директния маркетинг.

Право на жалба:

В случай че смятате, че нарушаваме приложимата нормативна уредба, Ви молим да се свържете с нас за изясняване на въпроса. Разбира се, имате право да подадете жалба пред Комисията за защита на личните данни. След 25 май 2018 г. ще можете да подадете жалба и пред регулаторен орган, в рамките на ЕС.

Искане за достъп до информация или за корекция се подават лично или от изрично упълномощено от Вас лице, чрез нотариално заверено пълномощно. Искането може да бъде отправено и по електронен път, по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис. За Ваше улеснение образец на искането можете да намерите тук.

Ние ще се произнесем по Вашето искане в 30-дневен срок от неговото подаване. С решението си ние даваме или отказва достъп и/или исканата от заявителя информация, но винаги мотивираме отговора си.

 

Използване на „бисквитки“

 

Общи положения

„Бисквитките“ представляват малки текстови файлове, които се записват на Вашия компютър, когато се посещава уеб-страницата ни. В случай, че имате достъп до тази уебстраница в друг момент, браузърът Ви изпраща обратно съдържанието на “бисквитките” на съответния предложител и по този начин позволява повторното идентифициране на терминалното устройство. Четенето на “бисквитките” ни позволява да проектираме нашата уеб-страница оптимално за Вас и Ви улеснява при използването й. Затова Ви молим да използвате нашия инструмент за Съгласие за бисквитки, публикуван на футера на сайта (на лентата най-долу).

Деактивиране и изтриване на “бисквитки”

Браузърът Ви позволява да изтриете всички “бисквитки” по всяко време. За да направите това, моля, обърнете се към помощните функции на Вашия браузър. Това може да доведе до това отделни функции на уеб-страницата ни вече да не бъдат достъпни за Вас.

Общ преглед на бисквитките, използвани от нас

В този раздел можете да намерите общ преглед на “бисквитките”, които могат да бъдат използвани.

Необходими бисквитки

Определени “бисквитки” са необходими, за да можем сигурно да предоставим нашите услуги чрез уеб-страницата. Тази категория включва, напр.:

“Бисквитки”, които идентифицират или удостоверяват нашите потребители;

“Бисквитки”, които временно съхраняват определени потребителски данни (например съдържание на онлайн формуляр);

“Бисквитки”, които съхраняват определени потребителски предпочитания (напр. настройки за търсене или настройки за език);

“Бисквитки”, които съхраняват данни, за да осигурят безпрепятствено възпроизвеждане на видео или аудио съдържание.

Аналитични „бисквитки”

Използваме аналитични “бисквитки”, за да регистрираме поведението на потребителите (напр. кликване върху банери на рекламите, въведени заявки за търсене) и да оценим статистически тези действия.

Рекламни „бисквитки”

Ние също може да използваме “бисквитки” за рекламни цели. Профилите на поведение на потребителите, създадени с помощта на такива “бисквитки” (напр. кликване върху рекламни банери, посетени под страници, въведени заявки за търсене) се използват от нас, за да Ви показваме реклами или оферти, които са съобразени с Вашите интереси (“реклама, базирана на индивидуалния интерес”).

Рекламни “бисквитки” на трети страни

Ние също така позволяваме на други компании да оценяват данните на нашите потребители чрез рекламни “бисквитки”. Това позволява на нас и на трети страни да показваме на потребителите на нашата уеб-страница реклами, основаващи се на интереси, които се основават на анализ на Вашето поведение на ползване (напр. кликвания върху рекламни банери, посетени под страници, въведени заявки), като това не се ограничава само до нашите онлайн оферти.

“Бисквитки” при препращане

Нашите партньори за проследяване на препращания задават “бисквитки” на компютъра Ви (“бисквитка при препращане”), в случай че сте достигнали нашия уеб сайт чрез реклама на съответния партньор. Тези “бисквитки” обикновено губят валидността си след 30 (тридесет) дни. В случай, че посетите определени страници, които хостваме, и че “бисквитката” все още не е изтекла, ние и съответният партньор за проследяване на реализациите може да видим, че конкретен потребител е кликнал върху рекламата и е препратен на страницата ни. Информацията, събрана чрез “бисквитката” за препращане, се използва за създаване на статистически данни за препращанията и за определяне на общия брой потребители, които са кликнали върху съответната реклама и са препратени към страница, която е снабдена с маркер за проследяване на препращанията.

Анализ на уеб пространството

Нуждаем се от статистическа информация за използването на нашата уеб-страница, за да я направим по-достъпна, да извършваме измервания на обхвата и да правим пазарни проучвания.

За тази цел се използва инструментите за уеб анализ, описани в този раздел.

Потребителските профили, създадени от тези инструменти, с помощта на аналитични бисквитки или чрез оценка на log файловете, не съдържат лични данни. Инструментите или изобщо не използват IP адресите на потребителите, или ги съкращават незабавно след събирането им.

Доставчиците на инструментите обработват данните само като обработващи личните данни според нашите указания, а не за собствени цели.

По-долу ще намерите информация за всеки доставчик на инструмент и как можете да възразите срещу събирането и обработването на лични данни чрез инструмента.

Следва да имате предвид, че при инструментите, които използват бисквитки за отказ, функцията за отказ е свързана с устройството или браузъра и, следователно, е валидна за използваното в момента крайно устройство или браузър. Ако използвате няколко крайни устройства или браузъра, трябва да изберете функцията за отказ на всяко крайно устройство и във всеки използван браузър.

Освен това, като цяло можете да предотвратите създаването на потребителски профили, като деактивирате използването на бисквитки.

Google Analytics

Google Analytics се предлага от Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). Ползваме Google Analytics с предлаганата от Google допълнителна функция за анонимизиране на IP адресите. Google съкращава IP адреса още в рамките на ЕС и само в изключителни случаи в САЩ, като и в двата случая записва само съкратени IP адреси.

Можете да възразите срещу събирането и обработването на данните Ви, като изтеглите и инсталирате приставка за браузър от следния линк:

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

 

Актуалност и промени на политиката

С цел да прилагаме най-актуалните мерки за защита и с цел спазване на действащото законодателство, ние ще актуализираме редовно настоящата Политика за защита на личните данни. Ако промените, които направим, са съществени, можем да публикуваме съобщение за направените промени в нашите интернет сайт. Приканваме Ви редовно да преглеждате текущия вариант на тази Политика за защита на личните данни, да бъдете постоянно информирани за това, как ние се грижим за защитата на личните данни, които събираме.

 

Тази Политика за защита на личните данни е актуализирана на 04.04.2024 г.

 

1. Видове обработвани данни/ Връзки към други уебсайтове / приложения

Ние се грижим за вашата поверителност. Ние събираме и обработваме различни видове лични данни чрез този уебсайт. Това включва:

 • информация, която ни предоставяте, когато заявявате и използвате нашите услуги и уебсайт, като например вашето име, адрес, имейл адрес
 • Информация, от която се нуждаем, когато съобщавате за проблем на нашия уебсайт
 • Информация, събирана чрез използване на бисквитки
 • Информация за Вашия автомобил, както и конкретни договорни данни, които са ни необходими за индивидуалното представяне на уебсайта (напр. дата на покупка, дати на обслужване) и за осигуряване на оптимално потребителско изживяване с най-доброто обслужване за Вашия автомобил

За повече подробности вижте раздел 2.

Този уебсайт може да съдържа и връзки към други уебсайтове на Citroën или Stellantis Group или към уебсайтове на партньори на Citroën, оторизирани сервизи, други свързани дружества или социални мрежи. Когато кликнете върху такава връзка към някой от тези други уебсайтове на Citroën или на трети страни, моля, имайте предвид, че тези уебсайтове имат свои собствени политики за защита на данните. Приканваме Ви да проверите техните политики за поверителност, когато използвате тези уебсайтове.

Този уебсайт може да съдържа и iFrames, чието съдържание идва от други уебсайтове на Citroën или Stellantis Group. Citroën предоставя това външно съдържание на интернет потребителите за по-голямо удобство. Ето защо, когато посетите страница, съдържаща iFrames, тези уебсайтове могат да използват бисквитки. Моля, вижте политиката за бисквитките на Citroën за повече информация.

Вие сте информирани, че Citroën отхвърля всякаква отговорност за уебсайтове на трети страни.

   

2. Информация за обработката на лични данни

Данни (данните отбелязани с * са задължителни) Цели
Идентификация и данни за контакт
(име*, имейл адрес*, телефон, пощенски адрес (* ако е приложимо), модел на желания автомобил*, избран партньор на Citroen*, Интерес към лизинг / финансиране (*ако е приложимо), флийт специфични данни (*ако е приложимо)
Контакт и изпълнение на заявка
Идентификация и данни за контакт (име*, имейл адрес*)

Записване за/ Отписване от бюлетин с новини

Идентификация и данни за контакт (име*, имейл адрес*, телефон, пощенски адрес (* ако е приложимо)), модел от който се интересувате*, избран партньор на Citroen*, интерес към лизинг / финансиране (*ако е приложимо), данни за настоящия автомобил*, регистрационен №, шаси № (VIN)*, дата на първа регистрация, показания на пробега, дата/час на оставяне и на вземане на автомобила, тип услуга*, заместващ автомобил, тип на заявката Изпълнение на заявка за сервиз
Идентификация и данни за контакт*, Данни за настоящия автомобил*, продуктова информация*, показания за пробега Изпълнение на заявка за оценяване на автомобил
Информация събрана чрез бисквитки Моля, разгледайте политиката за употреба на бисквитки за повече информация

Данните маркирани с *, изброени по-горе в раздели 1-4, са задължителни и необходими за изпълнение на Вашата заявка. Затова сте задължени да ги предоставите. В случай, че не предоставите данните, не можем да изпълним заявката Ви.

Въз основа на потребителското Ви поведение, като посетите нашия уебсайт, може да се покаже изскачащ прозорец, предлагащ тестово шофиране или ваучер за модела, от който се интересувате.   

Горепосочените данни ще бъдат съхранявани за десет години след прекратяване на договорните взаимоотношения. В случай, че данните са получени чрез уеб чат разговор, те ще бъдат съхранявани до един месец след последната чат сесия. В никакъв случай аудио и видео данните няма да бъдат съхранявани.

 

Идентификация и данни за контакт, данни за настоящия автомобил*, продуктова и сервизна информация, данни за запитвания, избран партньор на Citroen*, интерес към лизинг / финансиране (*ако е приложимо), данни специфични за фрийт (*ако е приложимо). Изпълнение на заявка, Записване за/ Отписване от бюлетин с новини Ние споделяме Вашите лични данни със съответните обработващи с цел улеснение администрирането на посочените цели.

PSA Automobiles SA (PSA), "Булевард дьо л'Юроп" 2-10, 78300 Поаси, Франция и съответния ИТ доставчик IBM GBS France, "Авеню дьо л'Юроп" 17, 92275 Боа-Коломб, Франция
Идентификация и данни за контакт, данни за настоящия автомобил, продуктова и сервизна информация, технически данни за резервни части и аксесоари, данни свързани със сервизния Ви център. Контакт, комуникация и изпълнение на заявки; отписване от абонамент за новини

Ние (Вашият избран Citroen партньор) споделяме вашите лични данни със съответните ангажирани обработващи, за да подпомогнат администрирането на посочените цели.

PSA Automobiles SA (PSA), "Булевард дьо л'Юроп" 2-10, 78300 Поаси, Франция и съответния ИТ доставчик IBM GBS France, "Авеню дьо л'Юроп" 17, 92275 Боа-Коломб, Франция

Обработката на данните се основава на чл. 6, параграф 1, буква б) от GDPR, освен ако не се възползвате от правото си за отказ от съгласие (чл. 7, параграф 3 от GDPR).

Ние като администратори обработваме Вашите лични данни както следва:

Данни Цели Получатели
Идентификация и данни за контакт, данни за настоящия автомобил, продуктова и сервизна информация, технически данни за резервни части и аксесоари, данни свързани със сервизния Ви център. Контакт, комуникация и изпълнение на заявки; отписване от абонамент за новини

Ние (Вашият избран Citroen партньор) споделяме вашите лични данни със съответните ангажирани обработващи, за да подпомогнат администрирането на посочените цели.

PSA Automobiles SA (PSA), „Булевард дьо л’Юроп“ 2-10, 78300 Поаси, Франция и съответния ИТ доставчик IBM GBS France, „Авеню дьо л’Юроп“ 17, 92275 Боа-Коломб, Франция

3. Взаимодействие със социалните медийни мрежи

3.1.  Клиентско обслужване и съдействие чрез социалните медии

 

Можете да се свържете с нас и чрез нашите канали в социалните медии. Например, ако ни изпратите съобщение или публикувате нещо в наш канал, ние можем да използваме информацията във Вашето съобщение или публикация, за да отговорим на въпроса, заради който сте се свързали с нас в съответния канал. За да ви окажем съдействието, което Ви е необходимо, може да поискаме от Вас да предоставите чрез директно или лично съобщение допълнителна информация, като подробности по проблема, име, имейл, шаси (VIN), телефон, местоположение (град / област) и/или марка, модел и моделна година на превозното средство. Информацията, която предоставяте, няма да се използва за директен маркетинг; проучванията на пазара за подобряване на услугите и продуктите ще се извършват само въз основа на обобщени (анонимизирани) данни.

Моля, обърнете внимание, че не трябва да включвате никакви чувствителни данни (като информация за расов или етнически произход, политически убеждения, религиозни или философски убеждения или здраве) във Вашата публикация или съобщение. Имайте предвид, че ако публикувате нещо в публичен канал в социалните медии, всеки може да го прочете.

    

3.2. Връзки към социалните медии / Плъгини за социални медии

    

Нашата уеб страница включва връзки към социални мрежи. За да защитим Вашите лични данни, докато посещавате нашия уеб сайт, ние не използваме плъгини за социални медии. Вместо това HTML-линковете са вградени в уеб сайта, което позволява лесно споделяне на социални медийни платформи. Вграждането на връзките предотвратява директна свързване с различни сървъри на социални медийни мрежи при отваряне на страница от нашия уебсайт. Когато кликнете върху някой от бутоните, се отваря прозорец на браузъра, който насочва потребителя към съответния уебсайт на доставчик на услуги, на който например (след като сте влезли в профила си) може да се използва бутонът "Харесвам" или "Споделяне".

За повече информация относно целта и обхвата на обработката на данните и по-нататъшното използване на личните Ви данни от доставчиците и техните уеб сайтове, както и Вашите права и възможни настройки за защита на личните Ви данни, моля, обърнете се към информацията за защита на данните на съответния доставчик на услуги.

Facebook: http://www.facebook.com/policy.php

Twitter: https://twitter.com/privacy

Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388

You Tube: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

5. Право на отказ от Вашето съгласие

Имате право да оттеглите вашето съгласие по всяко време. За целта, моля изпратете имейл на . Оттеглянето на съгласието няма да засегне законосъобразността на обработката въз основа на съгласието преди оттеглянето му.

4. Вашите права

Като субект на данните имате право на достъп, право на поправка, право на изтриване (право да бъдете забравени), право на ограничаване на обработката, право на преносимост на данни, право на възражение срещу обработването на лични данни, които се отнасят до вас, което се основава на член 6, параграф 1, буква e) или f) от GDPR или когато личните данни се обработват за целите на директния маркетинг в съответствие с приложимото право.

Моля, обърнете внимание, че посочените по-горе права са ограничени от закона и трябва да бъдат изпълнени от нас, евентуално само при определени условия.

Ако искате да заявите горепосочените права, моля изпратете имейл на:  или ни пишете на адрес:  5000 ВЕЛИКО ТЪРНОВО Западен изход на главен път Е772 Варна-София, разклон с. Леденик

Вашите лични данни могат да бъдат актуализирани от нас като отговорен администратор по всяко време (напр. смяна на адрес). Вие можете да го направите сами, доколкото нашата система поддържа тази функционалност.

За да упражните правото си да подадете жалба (член 77 GDPR), моля, свържете се с Комисията за защита на личните данни, имейл адрес: kzld@cpdp.bg, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, уебстраница: www.cpdp.bg

6. Връзка с нас

Ако желаете да се свържете с нас, моля, използвайте :

гр. София, бул. „Ботевградско шосе“ № 459; тел. За връзка – 02/8921100

Длъжностно лице за защита на личните данни, Ес Ес Еф Ритейл 3,Българияимейл 

Тази Политика за защита на личните данни е актуализирана  на  04.01.2021 г..