Voir le contenu
Общи условия

    УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

Достъпът до сайта и използването му са подчинени на настоящите общи условия, описани по-долу, както и на приложимите закони. Връзката и достъпът до сайта www.citroen.bg предполагат цялостното и безусловно приемане от страна на интернет потребителя на всички разпоредби на настоящите общи условия.

Съдържание на рубриките:

 1. Права на интелектуална собственост
 2.  Информация, отнасяща се до продуктите и услугите
 3.  Политики за поверителност съгласно Европейския регламент за защита на личните данни (GDPR)
 4.  Хипервръзки
 5.  Приложимо право
 6.  Управление на паролите
 7.  Ограничаване на отговорността
 8.  Актуализиране
 9.  Информация относно възможности за финансиране
 10. Кукита

Хостинг:

PSA – Peugeot – Citroën

Rond Point Jenatzy

78300 Poissy

France

          1. Права на интелектуална собственост

Citroën предупреждава ползвателите на този сайт, че повечето от елементите в него:

 1. a) са закриляни обекти от законодателството, третиращо авторското право: това могат да бъдат включително фотографии, статии, рисунки, анимационни поредици,… ;
 2. b) и/или са защитени от законодателството, третиращо изображенията и моделите: моделите на автомобилите, които фигурират в сайта;
 3. c) са защитени от законодателството, трeтиращо марките, отнасящ се до запазените марки: това са по-специално марката “CITROËN”, логото “Двоен Шеврон” (“Double Chevron”) (представяща логото на Citroën), както и марките на моделите автомобили, появяващи се в сайта.

Елементите, които са защитени по този начин са собственост на АВТОМОБИЛИ Citroën или на трети лица, които са упълномощили Citroën да ги използва.

Поради тази причина, всякакво копиране, възпроизвеждане, представяне, разпространяване, използване, преработване, адаптиране, модифициране, частично включване, превод, използване с търговска цел, частично или изцяло, чрез какъвто и да е процес или върху какъвто и да е носител (хартиен, цифров, …) са забранени, освен след предварително дадено писмено разрешение от страна на Citroën, с изключение на случаите, предвидени в законодателството, третиращо интелектуалната собственост, като те ще бъдат считани за нарушения според законодателството, закрилящо интелектуалната собственост.2.Информация, отнасяща се до продуктите и услугите

        2.Информациите и илюстрациите, фигуриращи върху страниците на този интернет сайт, се базират върху техническите характеристики, които са в сила в момента на въвеждането или в момента на актуализирането на различните страници на този сайт.

Видовете оборудване за автомобилите, представени в сайта може да бъде серийно или да се предлага като опция, или да не се предлага, в зависимост от версиите.

В рамките на политиката си за непрестанно подобряване на производството си, Citroën може във всеки един момент да промени техническите характеристики, видовете оборудване, опциите и цветовете на автомобилите. Техническите възможности не позволяват вярното (правилното) репродуциране на цветовете върху илюстрациите.

Предложените модели и/или версии в сайта, както и тяхното оборудване, опции и аксесоари,  могат и да се различават в зависимост от страната в която се предлагат.

Във всеки от случаите, информацията, която се съдържа в сайта е от общ характер и няма никаква договорна стойност.

Валидно запазване или продажба на автомобил е възможно единствено при подписване на формуляр за поръчка и авансово плащане или на договор за покупко-продажба и пълно заплащане в център за продажба.

         3. Политики за поверителност съгласно Европейския регламент за защита на личните данни (GDPR)

Политики за поверителност

        4. Хипервръзки

За инсталирането на хипервръзка към сайта  www.citroen.bg е необходимо предварително и писмено упълномощаване от страна на Citroën.

Във всеки случай, Citroën не може по никакъв начин да бъде държан отговорен за съдържанието, както и за продуктите или услугите, предлагани в сайтовете, с които сайта  www.citroen.bg би се оказал свързан с хипервръзка или с някакъв друг вид връзка

        5. Приложимо право и компетентни правораздавателни органи

Интернет сайтът www.citroen.bg и настоящите общи условия са подчинени на българското право, освен при противоречие с международни правни норми или последващи законодателни промени.

Общите условия са съставени на български език.

Всяко оспорване относно тълкуването или изпълнението на съдържанието на сайта е от изключителната юрисдикция на компетентните български съдилища, освен в случай на колизия с императивни правни норми.

        6. Управление на паролите

В този интернет сайт Citroën предоставя на Ваше разположение различни интернет пространства, които Ви позволяват да получите достъп до специални услуги (пр.: МyCitroën). За да получите достъп до тези пространства, трябва да въведете Вашия e-mail адрес, име, фамилия, пощенски код и да изберете парола. Тази парола е стриктно индивидуална и Вие трябва да я пазите в тайна. В тази връзка, Вие сте отговорни за използването на тази парола и Citroën не може в никакъв случай да бъде държан отговорен за загубите или щетите нанесени вследствие на използването на този профил и/или на тази парола.

Вие трябва да уведомите Citroën за всяко неправомерно използване на Вашата парола или на Вашия профил  пространство и да се отписвате след всяко ползване на сайта

         7.Ограничаване на отговорността

Вие използвате сайта www.citroen.bg изцяло и единствено на Ваша отговорност. Citroën, неговите филиали и членовете на неговата търговска мрежа не могат да бъдат държани отговорни за причинени преки или косвени вреди, а именно материални щети, загуба на данни или на програми, финансови щети, в резултат от използването на сайта или на сайтове, свързани с него.

Обръщаме Ви внимание върху факта, че някои продукти или услуги, представени в сайта www.citroen.bg могат да бъдат предмет на специални регламенти или дори на ограничения и/или запрещения в някои от страните.

Поради тази причина, Вие трябва да се уверите, че законодателството в страната, в която влизате в интернет позволява посещаването на сайта www.citroen.bg

         8. Актуализация

Citroën си запазва правото да променя и актуализира без предупреждение настоящите Общи условия и всички елементи, продукти или услуги, представени в сайта. При всяко посещение на сайта, интернет потребителите трябва да се запознават с  настоящите условия.

         9. Кукита (Cookies)

Сайтът използва система от кукита. В тази връзка, ние информираме интернет потребителя, че при посещенията му в сайта, автоматично могат да бъдат инсталирани кукита в неговия интернет браузър.

Ние изпращаме едно или повече кукита (или бисквитки), които представляват файлове с малък размер, съдържащи кратък текст, до Вашия компютър и или до друг уред, за да идентифицираме Вашия браузър по уникален начин.

Кукитата записват как използвате интернет сайта: колко време стоите в сайта, кога напускате сайта и кои страници разглеждате. Благодарение на тези данни ние можем да определим кои са най-важните елементи за подобряване на сайта. Тоест, ние използваме кукитата с цел да подобрим качеството на нашите услуги.

Кукитата в никакъв случай не съдържат поименна информация.

Потребителите на Сайта могат да дезактивират изпращането на кукита като променят параметрите в техния интернет браузър.

          10.   УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА MYCITROËN

MYCITROËN се ръководи от настоящите общи условията за ползване на сайта www.citroen.bg.

Регистрирането в MYCITROËN е свързано с приемането на всички тези условия от страна на интернет потребителя.

 1. Регистрация

За да се регистрира, интернет потребителят трябва да отиде на адрес www.mycitroen.bg, който му дава достъп до формуляра за регистрация. Тогава той трябва да:

– попълни поне задължителните полета;

– прочете и приеме, отбелязвайки в съответната клетка, законовите условия за ползване на сайта и на MyCITROËN.

След като изпълни тези условия, интернет потребителят получава e-mail от Citroën, в който потребителят се приканва да активира своя акаунт. Активирането се осъществява като се кликне върху връзката, която се съдържа в този e-mail. То трябва да бъде направено максимум до 20 дни. В противен случай данните на интернет потребителя ще бъдат изтрити. В случай на активиране, интернет потребителят бива препратен към страница, в която трябва да въведе паролата, която е избрал по време на предишния етап.

Регистрацията може да се направи и в търговско-сервизен център на Citroën. В този случай, клиентът съобщава устно на търговско-сервизния център електронния си адрес, както евентуално и други данни за регистрация. След това той ще получи e-mail, който го приканва да потвърди регистрацията си. Като кликне върху връзката, която се съдържа в e-mail-a, интернет потребителят получава достъп до формуляра за регистрация, който трябва да попълни или да коригира, както и да отбележи клетката, че приема условията за ползване. След това акаунтът му бива активиран. Интернет потребителят трябва да осъществи всичко това в срок от 20 дни след получаване на e-mail-a, в противен случай предварителната му регистрация ще бъде отменена, а данните му ще бъдат изтрити.

Във всеки един момент интернет потребителят може да допълни или да промени данните си. В случай че интернет потребителят желае да промени записания e-mail адрес, ще му бъде изпратен e-mail на новия адрес, за да се потвърди валидността му. За да се осъществи това потвърждаване, интернет потребителят трябва да кликне върху връзката, съдържаща се в електронното писмо. Новият електронен адрес ще бъде записан едва след осъществяването на това потвърждаване.

Интернет потребителят може, също така, във всеки един момент да поиска изтриване на акаунта си като кликне тук. В този случай, всички лични данни на интернет потребителя ще бъдат изтрити

            2.Съдържание

Интернет потребителят има достъп до различни видове съдържание, като например до информация относно продуктите и услугите Citroën или относно търговските оферти.

Някои видове съдържание са персонализирани и за да получи достъп до тях е необходимо интернет потребителят да предостави информация, която се отнася до него или до неговите автомобили. Част от информацията, предоставяна в MyCITROËN зависи от информацията, дадена от интернет потребителя.

Някои съдържания, персонализирани от интернет потребителя водят до изпращането на информация от CITROËN до интернет потребителят по електронната поща или на уведомление по пощата.

Посочените данни и предпочитания от интернет потребителя могат да бъдат използвани, за да му се изпращат персонални оферти по електронната или по обикновената поща.

В случай че някои от търговско-сервизните центрове Citroën изпрати търговска оферта на личния профил на интернет потребителя, единствено този търговско-сервизен център носи отговорност за тази оферта и по никакъв начин не трябва да бъде търсена отговорността на Автомобили CITROËN във връзка с това.

MyCITROËN предлага и  различни функционалности, като например записване на среща или на пътен тест онлайн.

Интернет потребителят разполага също и с възможността да трансферира от един търговско-сервизен център Citroën до профила си конфигурации на автомобили, избрани в търговско-сервизния център, като премине през проверка  на предоставения в търговско-сервизния център e-mail адрес.

MyCITROËN не позволява нито да резервирате/запазите, нито да поръчвате продуктите или услугите онлайн.

               3.Специално предупреждение във връзка със съдържанието «бордно табло» на автомобилите

Посочените срокове са дадени за лек автомобил, предназначен за лично ползване и следователно не са приложими за други типове автомобили / употреба. Посочената периодичност на сервизно обслужване (и евентуалните предупреждения, свързани с него) се изчисляват в зависимост от предоставените от потребителя данни: условия на ползване (нормалните условия на ползване са избрани по подразбиране), километраж на автомобила, годишен километраж на автомобила и история на операциите, осъществени по автомобила. В случай че потребителят не съобщи годишен километраж, този километраж се изчислява на базата на последния или на последните два записани километража, посочени от потребителя. Потребителят трябва редовно да проверява записаните данни за километража (километраж и годишен километраж) и ако е необходимо, да ги коригира в зависимост от реалното ползване на автомобила, иначе съществува риск посочваните от автомобила периодичност / предупреждения да не бъдат верни. Ако записана операция по сервизно обслужване е била осъществена със закъснение, системата автоматично измества следващата дата със срока на закъснението, което не освобождава потребителя от отговорността за това закъснение. В случай на голямо закъснение, съобщаваната информация може да се окаже абсолютно невярна.

Посочената периодичност на задължителния технически преглед се изчислява по следния начин: 1ви преглед 3 години след датата на първа регистрация на автомобила и след това на всяка година.

В случай че потребителят не е записвал осъществените операции, системата предполага, че предишните операции по сервизно обслужване и технически преглед са осъществени съобразно препоръките на Конструктора и в съответствие със законодателството. Въпреки това, в случай на използване на услугата предупреждение, предупреждението остава докато потребителят не запише съответната операция. Историята на вече осъществените операции се съставя на базата на въведената от потребителя информация.

Съобщава се само следващият падеж за осъществяване на сервизно обслужване и на технически преглед, следващите не се съобщават.

Информацията, която съобщава системата е дадена информативно и не освобождава потребителя от отговорността да следи за спазването на препоръките на конструктора относно сервизното обслужване и на законодателството относно техническите прегледи.